Τακτοποίησεις αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει  όλες τις  απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή του ακινήτου σας στο Ν4495/17 για τα αυθαίρετα κτίσματα. Συγκεκριμένα:

•   Αυτοψία και αποτύπωση των παραβάσεων στον υπό ρύθμιση αυθαίρετο χώρο

•    Έλεγχος δομικής τρωτότητας του χώρου

•    Συλλογή σχεδίων από το πολεοδομικό γραφείο.

•    Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. (όπου είναι απαραίτητο)

•    Δημιουργία τελικού φακέλου και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων για την Α και Β φάση.

•    Πληρωμή παραβόλου από τον πελάτη  για την ένταξη στην ρύθμιση

•    Ηλεκτρονική υποβολή τελικών σχεδίων με τη παρούσα κατάσταση των αυθαίρετων χώρων σύμφωνα με τη φάση Γ.

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Βεβαιώσεις νομιμότητας

Από την έναρξη ισχύος του Ν4495/17 για την ρύθμιση αυθαιρέτων, είναι απαραίτητη για κάθε μεταβίβασης ακινήτου ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος, η βεβαίωση από μηχανικό που θα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, δεν έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες, ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα εγκεκριμένα σχέδια από την πολεοδομία, να κάνει επί τόπου αυτοψία και τέλος να εκδώσει για εσάς το απαραίτητο πιστοποιητικό νομιμότητας εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.